روش خریدمزدا۳


۱٫واردگوگل شوید ومتن فروش بهمن موتور را جستجوکنید

۲٫قسمت آنلاین را انتخاب نمایید

۳٫اطلاعات شخصی ونوع ماشین راانتخاب فرمایید

۴٫درصورت موفقیت در ثبت اطلاعات شخصی اطلاعات کارت بانکی راوارد کرده وثبت نهایی راانتخاب کنید

*لزوما همه مبلغ در یک کارت باشد.

*سایت با تکمیل ظرفیت بسته میشود

*تحویل خودرو یک ماه کاری میباشد

*مبلغ۱/۴۹۴/۷۰۰/۰۰۰تنها به دلیل سرویس رایگان یک ساله میباشدودر آپشن خودرو تفاوتی وجود ندارد.

فروش مزدا۳ اینترنتی


فروش مزدا۳ اینترنتی


پیش فروش وانت کاراتک کابین ودوکابین۲۰۰۰نقدی فقط تا۱۳۹۷/۰۴/۲۰